Chat:Ru/2022-05-12

From CG community
Jump to navigation Jump to search

TenshiUwU: решите ривер 2

TenshiUwU: подарите нитро в дискорде

TenshiUwU: подарите саппортера в осу

TenshiUwU: тут есть мут?

TenshiUwU:

TenshiUwU:

TenshiUwU:

TenshiUwU:

TenshiUwU:

TenshiUwU:

Uljahn: мута нет, но есть бан, за флуд и спам могу подарить